Grondslagen

Bij het opstellen van de begroting 2020 is rekening gehouden met de volgende indexpercentages:

Indexeringspercentages

2020

Salarissen en sociale lasten (incl. cao)

4,3%

Goederen en diensten

1,4%

Subsidies

1,4%

Gemeenschappelijke regelingen

3,4%

Belastingen en heffingen

1,4%

De gemeenteraad besluit met het vaststellen van de begroting over de hoogte van de subsidieplafonds. Het college beslist over de besteding van deze budgetten. De toegepaste indexatie op de plafonds houdt derhalve niet in dat voor alle instellingen de subsidie automatisch wordt verhoogd met dit percentage.

De meerjarige budgetten en de algemene uitkering zijn berekend tegen constante prijzen.

De vrij besteedbare middelen van de gemeente bestaan vooral uit de gelden die via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld en de onroerende-zaak belastingen.
In deze begroting is nog geen rekening gehouden met het voor- of nadelig effect van de septembercirculaire 2019. Hierover zullen wij u nog apart voorafgaand aan de begrotingsbehandeling informeren.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de gerealiseerde kapitaallasten steeds belangrijk lager waren dan de primair geraamde kapitaallasten. Via de bestuursrapportages of eindejaarsbericht werden de ramingen bijgesteld. De lagere kapitaallasten werden veroorzaakt door: het niet tijdig realiseren van de investeringen (onderuitputting); het later verwerken van het financieel effect van gunstiger leningvoorwaarden.
Bij de berekening van de kapitaallasten is derhalve rekening gehouden met een jaarlijks realisatiepercentage van 70%.

ga terug