Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Toelichting op de geprognosticeerde balans:

Materiële vaste activa
Het saldo van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2018 bedroeg € 88 miljoen. Als gevolg van de hoge investeringsvolumes in de jaren 2019 tot en met 2023 stijgt dit bedrag naar € 118 miljoen. Belangrijke oorzaken van het hoge investeringsvolume zijn de extra investeringen uit het coalitieakkoord alsmede de verplichte activering van investeringen met maatschappelijk nut.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en uitgezette geldleningen. De lening aan de woningcorporaties wordt in 2020 afgelost.

Voorraden
Onder de voorraden wordt het begroot saldo van de grondexploitaties opgenomen. De balanswaarde daalt en wordt vanaf 2022 negatief. Dit betekent dat er per saldo een positief resultaat op de grondexploitaties wordt gerealiseerd door hogere inkomsten uit gronduitgiften. In de paragraaf grondbeleid wordt dieper ingegaan op het verloop van de grondexploitaties.

Vaste passiva
De reservemutaties die in de begroting zijn verwerkt, leiden tot een verslechtering van de eigen vermogenspositie van de gemeente. De negatieve begrotingssaldi in de jaren 2019 tot en met 2022 zijn hiervan de belangrijkste oorzaak.

De regel saldo baten en lasten geeft het cumulatieve resultaat weer van de jaren 2020 tot en met 2023.

Vaste schuld
De begrote schuldpositie van de gemeente stijgt van € 60 miljoen per 31-12-2018 naar een omvang van € 71 miljoen ultimo 2024. In de paragraaf Financiering wordt hier nader op ingegaan.

ga terug