Meerjarenraming

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevatten. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo.
Dit wordt op de volgende wijze gepresenteerd (negatieve bedragen zijn positieve resultaten):

Op basis van het overzicht van incidentele baten en lasten kan worden geconcludeerd dat vanaf het begrotingsjaar 2021 de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

ga terug