Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2020-2023. Deze staat vol met plannen en ideeën waardoor Maassluis nog mooier wordt. Een betere stad voor onze inwoners om in te wonen, werken en recreëren. Een begroting die gericht is op de toekomst van de stad. Een begroting waarin dit college weloverwogen financiële keuzes heeft gemaakt.

Daarnaast is het een verdere uitwerking van het akkoord dat we in mei 2018 sloten onder het motto: Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst. We bouwen met deze begroting verder aan een stad waarop inwoners trots kunnen zijn, waar we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar, de omgeving en de toekomst.

Sluitend meerjarenperspectief
Net als nagenoeg alle andere gemeenten in Nederland is Maassluis geconfronteerd met een aantal forse tegenvallers. Door lagere bestedingen van het rijk ontvangen we minder uit het gemeentefonds dan verwacht. Daarnaast wordt Maassluis onvoldoende gecompenseerd voor de oplopende kosten binnen het sociaal domein en lopen de door het Rijk doorgevoerde kortingen verder op. Ook de recente extra rijksuitkering voor de jeugdhulp is niet toereikend.

In lijn met de motie 5 “Tekorten meicirculaire” hebben wij een pakket aan ombuigingen samengesteld. Met dit pakket, dat op een evenwichtige wijze over alle beleidsterreinen is verdeeld, sluit de begroting in 2023 met een positief resultaat. Conform de motie omvat het pakket ombuigingen die in 2020 ingaan teneinde niet meer dan noodzakelijk middelen uit de algemene reserves te onttrekken.

De algemene reserve is voldoende robuust om de nog voorziene tekorten in 2020 tot en met 2022 op te vangen en onverkort vast te houden aan onze ambitie om in deze collegeperiode extra te investeren in Maassluis en haar inwoners. Dit doen we in vier belangrijke overkoepelende thema's: duurzaamheid, sociale cohesie, ouderen, jeugd en jongeren.

Duurzaamheid
Het klimaat verandert: afgelopen zomer was de warmste die ooit in Nederland is geregistreerd, daarnaast kregen we ook in Maassluis te maken met enkele hevige regenbuien. Milieu en Duurzaamheid is daarmee geen begrip dat er zomaar bijhangt. Het is een absolute noodzaak om de uitstoot van CO2 terug te brengen en Maassluis voor te bereiden op het veranderende klimaat. Wij willen als gemeente hierin een belangrijke rol spelen als voortrekker, stimulator en informatieverstrekker. Tegelijkertijd hebben we een voorbeeldfunctie. Zo beoordelen we bij elk beleidsvoorstel het duurzaamheidsaspect.

Sociale cohesie
Maassluis is een stad waarin iedereen kan meedoen, een stad met een sociaal karakter. Waar ruimte is om van elkaar te verschillen, zonder dat dit leidt tot verdeeldheid. Om de sociale cohesie verder in Maassluis te bevorderen, gaan we onder meer een programma opzetten om werkloosheid, re-integratie en leefbaarheid vanuit alle invalshoeken aan te pakken. Daarbij willen we de bewonersparticipatie en de onderlinge verbondenheid vergroten.  

Ouderen
We werken aan een stad en een sterke samenleving waarin je prettig ouder kunt worden; waar goede hulp dichtbij is, waar we omzien naar elkaar en inzetten op ontmoeting. Die contacten zijn belangrijk en waardevol. Wij zetten in op het verminderen van het sociaal isolement, dit sluit aan bij het Pact voor de Ouderenzorg. Daarnaast willen we dat Maassluis een dementievriendelijke gemeente wordt. Bovendien blijven we inzetten op levensloopbestendige woningen en de verdere ontwikkeling van de woonservicezones zodat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.  

Jeugd en jongeren
Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om hun eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gelukkig heeft onze jeugd in Maassluis hiervoor alle kansen en mogelijkheden. Toch komt het helaas voor dat niet iedereen de school verlaat mét een diploma. Geen diploma betekent minder kans op een baan, minder kans om zelf je leven te bepalen, minder kans om alles uit het leven te halen wat er in zit. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt primair bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een bijdrage leveren. We willen daarom extra investeren in onderwijs en goede ondersteuning en stimulering.

Dit zijn enkele hoogtepunten uit de begroting. Wij zien het als onze opdracht om Maassluis verder op weg te helpen naar een goede en gezonde toekomst door te investeren in de vier gekozen thema's. De gemeente Maassluis geeft daarbij in 2020 in totaal meer dan € 90 miljoen uit. We houden vast aan een verantwoord financieel beleid en benutten de ruimte die de begroting biedt.

Op 5 en 6 november behandelt u in de raad de voorliggende begroting. Wij gaan dan graag met u in gesprek.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, dr. T.J. Haan
De secretaris, A.L. Duijmaer van Twist

ga terug