Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn zaken die in het verleden zijn aangeschaft en in een bepaalde periode worden afgeschreven. Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we onder andere de wegen, de riolering en het (oppervlakte)water, het groen en de bomen, de speelgelegenheden, de civiele kunstwerken, de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen.

Een stad wordt nergens zo beleefd als in de openbare ruimte. Het goed beheren en onderhouden van de buitenruimte is belangrijk om de leefbaarheid te vergroten en om Maassluis mooier te maken. Als onderdeel van het zo optimaal mogelijk schoon, heel en veilig maken en houden van de stad, wordt de buitenruimte beheerd en onderhouden conform de normen uit de Visie Openbare Ruimte (2015). De werkwijze is dat voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte, beheerplannen zijn of worden opgesteld en uitgevoerd.

Als uitwerking van de Visie Openbare Ruimte en ter ondersteuning van de beheerplannen en inrichtingsprojecten, wordt het in 2018 geactualiseerde Handboek Inrichting Openbare Ruimte gehanteerd. Als onderdeel van het zo optimaal mogelijk schoon, heel en veilig maken en houden van de stad, zal de onderhoudssituatie van de openbare ruimte driejaarlijks integraal worden geschouwd.

Gemeentelijke gebouwen kunnen worden onderscheiden in gebouwen die nodig zijn als bedrijfsruimte en gebouwen die als maatschappelijk vastgoed door de gemeente zijn gerealiseerd en aan maatschappelijke organisaties ter beschikking worden gesteld. Dit is heel breed, van zwembad en sportaccommodaties, tot scholen en gebouwen met een culturele functie of monumenten. De gemeente heeft een belangrijke rol bij de realisatie en in stand houding van deze gebouwen.

ga terug