Begroting 2020 in Vogelvlucht

Hoofdlijnen 2020-2023

Hoofdlijnen 2020-2023

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling meerjarenperspectief

Soort

Pr.

2020

2021

2022

2023

Primaire begroting 2019

405

-51

-228

152

2e Bestuursrapportage 2018

-42

44

-24

Eindejaarsbericht

-25

1e Bestuursrapportage 2019

71

48

48

48

Kadernota

Formatie citymarketing

intensivering

3

75

75

75

75

Projecten (onderwijs)

intensivering

4

35

35

35

35

Vacaturesysteem vrijwilligerspunt (MVS)

intensivering

6

8

8

8

8

Eenzaamheidsprogramma

intensivering

6

50

50

50

50

Armoedebeleid

intensivering

6

75

75

75

75

Integratie

intensivering

6

50

50

50

50

Sociaal domein diversen

intensivering

6

50

50

50

50

Verdere digitalisering dienstverlening

ombuiging

0

-25

-25

Beëindigen dierenvervoer

ombuiging

1

-10

-10

Beperken wegenbudget

ombuiging

2

-25

-25

-25

Invoeren toeristenbelasting

ombuiging

3

-10

-50

-50

-50

Aankoop onderwijspanden

ombuiging

4

-50

-50

Niet in te delen uitgaven' Olympiahal

ombuiging

5

-19

-19

-19

-19

Olympiahal

ombuiging

5

-60

Amendement werkervaring

ombuiging

6

-30

-30

-30

-30

Bouwdorp Oost beëindigen

ombuiging

6

-16

-16

-16

Collectieve aanvullende verzekering

ombuiging

6

-25

-25

-25

-25

Risico participatie voor risico BUIG

ombuiging

6

-200

Bestemmingsplannen

ombuiging

8

-25

-25

-25

-25

Onderzoeksbudget ROVM

ombuiging

8

-25

-25

-25

-25

Startersleningen

ombuiging

8

-25

-25

-25

-25

Taakstelling overhead

ombuiging

oh

-75

Beëindigen inflatiecorrectie alg.reserve

ombuiging

ad

-60

-60

-60

-60

Compensatie tekorten jeugdhulp

ombuiging

ad

-400

-400

-400

-400

Ramen toename woningareaal

ombuiging

ad

-184

-345

-446

-446

Verhogen OZB

ombuiging

ad

-65

-130

-195

-250

Wet Basisregistratie Personen

autonoom

0

40

40

40

40

Toenemende kosten Wmo en Jeugd

autonoom

5

1.300

1.300

1.200

1.075

Kostenstijging afvalinzameling

autonoom

7

535

421

421

421

Uitbannen afvaltoerisme

autonoom

7

-15

-15

-15

-15

Stijging afvalstoffenheffing

autonoom

7

-520

-406

-406

-406

Implementatie Omgevingswet

autonoom

8

50

Wnra

autonoom

oh

8

8

8

8

Actualisatie investeringsplan tranche 1

autonoom

ad

-80

-34

11

31

Energiebelasting

autonoom

ad

40

40

40

40

Indexering grote GR-en

autonoom

ad

75

75

75

75

Primaire begroting 2020

Meicirculaire en indexering

autonoom

div.

963

856

1.183

377

Personeelsbegroting/CAO gemeenten

autonoom

div.

-70

201

145

145

VRR Cao-akkoord

autonoom

1

60

80

80

80

DCMR- taak asbestmeldingen

autonoom

7

40

40

40

40

Actualisatie tekortvoorzieningen grex

autonoom

8

6

-23

-33

-33

Actualisatie treasury

autonoom

ad

-200

-96

-105

-85

Actualisatie investeringsplan tranche 2

ombuiging

div.

-297

-483

-304

-226

Beperken impuls verkeer en vervoer

ombuiging

2

-140

Beperken impuls fietsplan

ombuiging

2

-25

-25

-25

-25

Beperken impuls projecten onderwijs

ombuiging

4

-35

Beperken impuls actieplan spelen

ombuiging

5

-30

Beperken impuls cultuurbeleid

ombuiging

5

-70

Beperken impuls sportveldjes in wijk

ombuiging

5

-8

-15

-15

-15

Beperken impuls wijkdeals (groen)

ombuiging

5

-30

Verhogen huur sportaccommodaties

ombuiging

5

-5

-15

-25

Ontmantelen/overdragen dierenhoeken

ombuiging

5

-10

-30

-30

Beperken impuls coalitie sociaal dom.

ombuiging

6

-75

Herschikken armoederegeling OV

ombuiging

6

-75

-100

-100

-100

Verhogen taakstelling jeugd

ombuiging

6

-135

-60

Verhogen effectiviteit subsidies

ombuiging

div.

-25

-200

-300

Verhogen efficiëntie bedrijfsvoering

ombuiging

div.

200

-20

-70

-120

Verhogen duurzaamheid gem. gebouwen

ombuiging

div.

-11

-11

-11

-11

Overige kleine mutaties

div.

-5

-6

-1

6

Ontwikkeling meerjarenperspectief

1.895

996

491

-766

ga terug