Overzicht van baten en lasten

Meerjarenbegroting 2020-2023

*De jaarrekening 2018 is opgesteld met de oude programmastructuur.  In bovenstaand overzicht zijn de rekeningcijfers geconverteerd naar de nieuwe programmastructuur.

De begrotingscijfers 2019 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen van de 1e bestuursrapportage 2019.

De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2020

Algemene uitkering

53.445

Onroerende zaakbelasting

6.405

Precariorechten

329

Dividend

354

Rente

766

Overige algemene dekkingsmiddelen

158

Totaal

61.457

Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting. In de begroting wordt rekening gehouden met een structureel budget voor onvoorziene uitgaven in 2020 - 2023 van € 100.000.

(bedragen x € 1.000)

VPB en onvoorzien

Begroting 2020

Onvoorzien

100

Vennootschapsbelasting

-

Totaal

100

ga terug