Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit programma beslaat zowel het inrichten en beheren van de openbare ruimte, alsook onze inspanningen om de gebruiks-, en belevingswaarde, klimaatbestendigheid, de (verkeers)veiligheid, de doorstroming en duurzaamheid, verder vorm en inhoud te geven.
De riolen, (water)wegen, bruggen en kademuren dienen op orde en veilig te zijn. Het Deltaprogramma 2019 is gericht op waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Dit wordt vertaald in maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond, veilig en verbonden te laten zijn met de toekomstige uitdagingen en economische groei.

€ 4.765.387

5,2 %

ga terug